ΝΕΑ

ΝΕΑ

Στη Aθήνα, σήμερα την 07/08/2017, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, ενήλικοι, σύμφωνα με το αρ. 30 του καταστατικού και του ν.4430/2016, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, κάλεσαν την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης ως σώμα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής της ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 Γεωργιόπουλος Αριστομένης ……………………………………….

2 Γεωργιόπουλος Ηλίας ……………………………………………

3. Αργυρός Ιωάννης …………………………………………………….

 

Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ, σε πλήρη απαρτία, αφού εψήφισαν σε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης με την σειρά του ομόφωνου αποτελέσματος της ψηφοφορίας και ως κάτωθι:

1. Γεωργιόπουλος Αριστομένης ως Πρόεδρος …………………………………

2. Γεωργιόπουλος Ηλίας ως Γραμματέας ……………………………..

3. Αργυρός Ιωάννης ως Ταμίας………………………………………

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφηκε από όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ

1. Αργυρός Ιωάννης …………………………………

2. Γεωργιόπουλος Αριστομένης …………………………………….

3. Γεωργιόπουλος Ηλίας …………………………………………

4. Ασλάνογλου Δέσποινα ……………………………………….

5. Τσιόλα Άρτεμις ………………………………………..

Leave a Reply

Close Menu
Accessibility