Η Επιχείρηση με την επωνυμία "ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝΣΠΕ" είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,με περιορισμένη ευθύνη των μελών του,εμπορική ιδιωτική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι :

Η βιώσιμη ανάπτυξη με την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας στους τομείς(οικονομίας,πολιτισμός,περιβάλλον,οικολογία,εκπαίδευση,παροχές κοινής ωφέλειας,αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.)που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον,την προώθηση της απασχόλησης,την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

Close Menu
Accessibility