ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
  1. Σύνταξη μελετών και τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαικές Πλατφόρμες για ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
  2. Εκπόνηση τεχνοικονομικών μελετών σε επιχειρήσεις για δανειοδότηση από Τράπεζες.
  3. Υπογραφές Πραγραμματικών Συμβάσεων

με Δήμους για λογιστική υποστήριξη και σύνταξη ισολογισμών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ) 2 ΕΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ)

0 ΕΜΕ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 50.000€
ΚΑΔ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ 70.22.11.05 –Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε Αναπτυξιακά Προγράμματα
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 25.000€
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 5%- 1.250€ σε ανακεφαλαίωση

35% -8.750€ σε εργαζόμενους μέλη

Το υπόλοιπο για αύξηση θέσεων εργασίας και καταστατικούς σκοπούς.

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ 1.500€
ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όχι για το 2017.

 

 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

<< ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ >>

 

Στη Aθήνα, σήμερα την 07/08/2017, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, ενήλικοι, σύμφωνα με το αρ. 30 του καταστατικού και του ν.4430/2016, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, κάλεσαν την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης ως σώμα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής της ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 Γεωργιόπουλος Αριστομένης ……………………………………….

2 Γεωργιόπουλος Ηλίας ……………………………………………

3. Αργυρός Ιωάννης …………………………………………………….

 

Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ, σε πλήρη απαρτία, αφού εψήφισαν σε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης με την σειρά του ομόφωνου αποτελέσματος της ψηφοφορίας και ως κάτωθι:

1. Γεωργιόπουλος Αριστομένης ως Πρόεδρος …………………………………

2. Γεωργιόπουλος Ηλίας ως Γραμματέας ……………………………..

3. Αργυρός Ιωάννης ως Ταμίας………………………………………

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφηκε από όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ

1. Αργυρός Ιωάννης …………………………………

2. Γεωργιόπουλος Αριστομένης …………………………………….

3. Γεωργιόπουλος Ηλίας …………………………………………

4. Ασλάνογλου Δέσποινα ……………………………………….

5. Τσιόλα Άρτεμις ………………………………………..

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

<< ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ>>

Στη Aθήνα, σήμερα την 04/08/2017, οι υπογεγραμμένοι, ενήλικοι, σύμφωνα με το αρ. 30 του καταστατικού , αφού συσκέφθηκαν ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή,για την έγκριση του καταστατικού και την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής της ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  1. Tην έγκριση του καταστατικούστο σύνολό του

  2. Την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης η οποία ορίζεται στις 04/08/2017 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφηκε από την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή του φορέα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Γεωργιόπουλος Αριστομένης ……………………………………….

  2. Γεωργιόπουλος Ηλίας ……………………………………………

 

  1. Αργυρός Ιωάννης …………………………

Close Menu
Accessibility